• بررسی و شیوع اختلال پرخوری عصبی در معلمان زن شهرستان ایوان در سال 1395

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 447
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقدمه: اختلال پرخوری عصبی به عنوان سندرم روان شناختی مرتبط با چاقی شناخته می شود که غالباَ برای اولین بار در طول نوجوانی ایجاد و تا دوران بزرگسالی ادامه می یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و شیوع اختلال پرخوری عصبی در معلمان زن شهرستان ایوان انجام شد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی 50 نفر از معلمان معلمان زن شاغل به تدریس در مدارس شهر ایوان در سال تحصیلی 96-95 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پرخوری عصبی گورمالی، یبک، داستون، رادین (1982، افسردگی فتی، بیرشک، عاطف وحیدو دابسون (1384) و اضطراب کتل (1975) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss-20 استفاده شد.

  یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش میزان ضریب همبستگی بین افسردگی و اضطراب با پرخوری به ترتیب 0.396 و 0.426 می باشد که رابطه مثبت و معنادار را نشان می دهد.

  نتیجه گیری: در راستای جلوگیری از آثار منفی پرخوری عصبی  بر روان، سلامت و بهداشت روانی معلمان لزوم ارائه آموزش های پیشگرانه در قالب برنامه های تجربی و درمانی بر روی این گروه پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها