• ارزیابی تاثیر جذابیت طراحی، کیفیت ادراک شده، هنجارهای ذهنی و محبوبیت برند بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان با نقش واسطه ای شهرت برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 415
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  ارزیابی تاثیر جذابیت طراحی، کیفیت ادراک شده، هنجارهای ذهنی و محبوبیت برند بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان با نقش واسطه‌ای شهرت برند (مورد مطالعه: گوشی‌های هوشمند هوآوی)​

  در این پژوهش، به ارزیابی تاثیر جذابیت طراحی، کیفیت ادراک شده، هنجارهای ذهنی و محبوبیت برند بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان با نقش واسطه‌ای شهرت برند (مورد مطالعه: گوشی‌های هوشمند هوآوی) پرداخته شده است. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، روش تحقیق از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان نمایندگی‌های مجاز شرکت هوآوی در بازار موبایل ایران در شهر تهران می‌باشند.

  روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده و نمونه آماری بر اساس جدول جرسی - مورگان برابر 384 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد برگرفته از مقاله فیلیری و لین (2017)، می‌باشد که استخراج و ترجمه گشته و متناسب با مطالعه موردی این تحقیق با اندکی تغییر، بومی سازی شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ  و برای انجام تحلیل های استنباطی از نرم‌افزارهای 21 spssو 8.8lisrel برای تایید یا رد فرضیه‌ها استفاده شده است.

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که جذابیت طراحی بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان تاثیر مثبت و معنا¬دار دارد. همچنین، کیفیت ادراک‌شده بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان تاثیر مثبت و معنا¬دار دارد. تاثیر مثبت و معنادار هنجارهای ذهنی بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان مورد تایید قرار گرفت. یافته‌ها همچنین نشان داد محبوبیت برند بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان تاثیر مثبت و معنادار دارد. و در نهایت، مشخص شد شهرت برند بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها