• بررسی رابطه کارایی مدیریت با سرمایه گذاری مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 341
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه کارایی مدیریت با سرمایه‌گذاری مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

  در این پژوهش بررسی رابطه کارایی مدیریت با سرمایه‌گذاری مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. برای مدیریت سود واقعی مطابق با پژوهش کوهن و زاروین (2010)، با جریان‌های نقد عملیاتی غیرعادی برآورد شد، به‌نحوی‌که باقیمانده مدل (abcash) به‌عنوان معیار جریان‌های نقد عملیاتی غیرعادی در نظر گرفته‌شده است و برای سود تعهدی از مدل تعدیل‌شده جونز و برای کارایی مدیریت از الگوی دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شد.

  در این تحقیق از داده های جمع آوری شده نمونه آماری تحقیق که شامل 114 شرکت در دوره زمانی 1388-1394 می‌باشد، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس-رویدادی است که بر مبنای تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده انجام شده است و این تحقیق از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی تحقیقی است که نظریه، قانونمندی ها، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد.

  از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر حسب روش، تحقیقی توصیفی محسوب می‌شود. روش آزمون فرضیه ها روش داده های پانل می‌باشد که با بهره گیری از نرم افزارهای 9 eviews مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بر کارایی مدیریت ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ به عبارت دیگر، هرچه مدیریت سود واقعی و تعهدی بیشتر شود، کارایی مدیریت نیز بیشتر خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها