• بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژِی های رقابتی پورتر در عملکرد شرکت از دیدگاه مشتریان شرکت گلرنگ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 582
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژِی های رقابتی پورتر در عملکرد شرکت از دیدگاه مشتریان شرکت گلرنگ

  امروزه با توجه به خصوصی سازی سازمان ها و در شرایط رقابتی روزافزون در زمینه افزایش فروش و اندازه سهم بازار، آنچه بیش از همه در فرایند برنامه ریزی و بازاریابی اهمیت دارد، به کارگیری استراتژِی های رقابتی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژِی های رقابتی پورتر در عملکرد شرکت از دیدگاه مشتریان شرکت گلرنگ جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی مشتریان شرکت گلرنگ در شهر تهران می‌باشد که تعداد آنها در مجموع 384 نفر می باشد که بصورت روش نمونه­ گیری تصادفی در دسترس انجام گرفته است. در این پژوهش جهت سنجش اعتبار محتوا بر اساس نظر اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است. پایایی همه متغیر در دامنه قابل­ قبول قرار داشت که از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی کل سوالات برابر با 0.92 است. 

  برای جمع­آوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از پرسشنامه­ استاندارد استراتژی عموم مایکل پورتر استفاده شده است. برای تحلیل توصیفی داده­ها، از جداول نمودارها، شاخص­های پراکندگی و برای تحلیل آمار توصیفی از آماره­های میانگین-میانه- فراوانی، میانگین متغیرهای تحقیق و آزمون کولموگروف اسمیرنوف در بسته نرم­افزاری spss و برای بررسی استنباطی فرضیه­ها و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم­افزار pls نسخه 2 استفاده شده است. یافته­ها و نتایج تحقیق نشان می­دهد که استراتژی رهبری در هزینه، تمرکز و تمایز بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری دارد و استراتژی تمرکز دارای بیشترین ضریب همبستگی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها