• تأثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 661
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویژگی ‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور سنجش ویژگی‌ های خاص شرکت، معیارهای اندازه، عمر، فرصت‌ های سودآوری و نرخ بازده دارایی‌ ها در نظر گرفته شد. همچنین جهت سنجش کیفیت گزارشگری مالی، معکوس مربعات پسماند مدل فرانسیس و همکاران (2005) مبنای عمل قرار گرفت. در مسیر انجام پژوهش حاضر، 137 شرکت از طریق نمونه‌ گیری به روش حذف سیستماتیک، بعنوان نمونه آماری مورد انتخاب واقع شده و آزمون های آماری لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش، بر روی داده‌ های مستخرج از صورت‌های مالی آنان، صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن داشت که ویژگی‌ های، عمر، فرصت ‌های سودآوری و نرخ بازده دارایی‌ها بر کیفیت گزارشگری مالی واحدهای تجاری، تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ اما تأثیر اندازه شرکت، بر کیفیت گزارشگری مالی واحدهای تجاری، معنادار نبود که یافته‌های حاضر در انطباق با یافته های حسن و بلو (2013) می‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها