• بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با کسب مزیت رقابتی در صنایع چوب و کاغذ استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1359
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  سازمان ها همواره به دنبال کسب برتری در بازارهای سنتی (غیر اینترنتی) از طریق سخت کوشی و تکیه بر منابع و قابلیت های موجود و در بازارهای مدرن و اینترنتی با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده اند. بنگاه ها در بازارهای الکترونیکی مزیت رقابتی خود را بر پایه شایستگی های اطلاعاتی و ارتباطی تعیین می کنند. چنانچه بنگاه ها از شایستگی های اطلاعاتی و ارتباطی بالایی برخوردار باشند، به نوعی از شایستگی استراتژیک برخور دارند و چنانچه این شایستگی ها کم باشند، شایستگی بنگاه ها عملیاتی محسوب می شود. بر این اساس می توان شایستگی هایی که تعیین کننده مزیت رقابتی در بنگاه می شوند را در قالب قابلیت بازار یابی، توانمندی دلخلی، انتخاب استراتژی برخورد، با تغییرات محیط خارجی، نو آوری، جذب منابع انسانی کارآمد، سرعت اتخاذ تصمیم و کیفیت محصولات در نظر گرفت. این مقاله درصدد بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با کسب مزیت رقابتی در صنایع چوب و کاغذ استان مازندران است. داده های تحقیق حاضر از یک نمونه 76 نفری از کارکنان صنایع چوب و کاغذ استان مازندران با استفاده از دو پرسشنامه فناوری اطلاعات و کسب مزیت رقابتی گردآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف(ks)  و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که، در شرکت صنایع چوب و کاغذ استان مازندران بین فناوری اطلاعات و کسب مزیت رقابتی رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها