• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 667
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی نقش ویژگی های کیفی سود در بهبود پیش بینی سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شد که هر یک بر یکی از ویژگی های کیفی سود تاکید داشته اند. نمونه آماری تحقیق 102 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، پایداری سود عملیاتی و پایداری فروش، نقشی در بهبود پیش بینی عملکرد شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق نداشته است. به نظر می رسد که سطح پایداری این ارقام به حدی نبوده است که توان پیش بینی عملکرد آتی را داشته باشند. این در حالی است که متغیرهای محافظه کاری و خالص دارایی های عملیاتی، نقش موثری در بهبود مدل پیش بینی داشته اند. این یافته نشان می دهد که کیفیت اطلاعات در پیش بینی روند آتی عملکرد، با اهمیت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها