• بررسی تاثیر سبک ارتباطات غیر رسمی بر اعتماد به برند با نقش میانجی تناسب درک شده از سبک های ارتباطی در شبکه های اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1134
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  زمینه : امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین درگاه های ارتباط با مشتریان مطرح است. در این میان چگونگی ارتباط با مشتریان در شبکه های اجتماعی به شیوه های رسمی و غیر رسمی از جمله مواردی است که می تواند بر اعتماد به برند تاثیر داشته باشد. این تاثیر می تواند مثبت و یا منفی باشد که بستگی به نقش ادراک مشتریان از سبک ارتباطی آن برند دارد. هدف: بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک ارتباطات غیر رسمی بر اعتماد به برند با نقش میانجی تناسب درک شده از سبک های ارتباطی در شبکه های اجتماعی، انجام شد. روش تحقیق: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغیرها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی تاکستان (که تجربه استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین برای ارتباط با یک برند را داشتند) تشکیل داد. به منظور نمونه گیری از فرمول کوکران با احتساب خطای پنج درصد بهره گرفته شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار  smartl.pls3 ,spss در دو سطح توصیفی و استنباطی به منظور آنالیز داده ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد: در صورتی که ارتباطات غیر رسمی نتایجی مثبتی را به همراه خواهد داشت که همراه با شناخت به برند باشد. به از بین مجموعه روابط ممکن، تنها ارتباطات غیر رسمی همراه با شناخت، تاثیر معنادار مثبتی را بر سبک ارتباطی و اعتماد به برند دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها