6 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • هوزان || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : هوزان
  ترتیب انتشار : دوماهنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 5716-2476
  • ایمیل : hozanjournal[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها