20 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • ژورنال علوم اجتماعی و انسانی || دوره دوم - شماره سه
  عنوان ژورنال : ژورنال علوم اجتماعی و انسانی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2382-9753
  • ایمیل : editoructjournals[at]gmail.com
  • زبان انتشار : انگلیسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها