20 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری || دوره دوم - شماره دو
  عنوان ژورنال : فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/06/08
  • شاپای الکترونیکی : 2783-3046
  • ایمیل : mar.journal2021[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها