• تبیین و اولویت بندی میزان ارتباط مراحل چرخه دانش بر کارایی در صنعت روی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 551
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  تبیین و اولویت بندی میزان ارتباط مراحل چرخه دانش بر کارایی در صنعت روی

  امروزه در گذر از عصر اطلاعات به دوره کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر خلق دانش هر سازمانی در پی آن است که در مقوله کارایی وبهره وری به دانش به عنوان یک منبع استراتژیک سازمانی نگاه کند.در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط میان مراحل چرخه دانش وتبیین آنان بر کارایی وبر مبنای مطالعه ای توصیفی _همبستگی صورت گرفته است.جامعه آماری پژوهش شامل مدیران وکارکنان شاغل در شرکت های فعال در صنعت روی به تعداد 400نفر می باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 178نفر محاسبه وروش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بوده است .

  ابزار جمع اوری داده ها پرسشنامه 21سوالی محقق ساخته برای سنجش متغیرهای پژوهش می باشد که روایی آن به دو روش محتوایی وسازه چند شده وپایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (0.871)تایید گردیده است .تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار amos21 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است .نتایج حاصل از روائی محتوایی آزمون فرضیه های مثبت نشان داد که چرخه دانش بربهبود کارایی در شرکت های فعال در صنعت روی تاثیر مستقیم و معنادارومثبت داشته است ونیز نتایج نشان می دهد که مرحله خلق دانش با میانگین رتبه(29/5)بیشترین ومرحله سازماندهی دانش با میانگین رتبه(58/3)کمترین اثر در بهبود کارایی شرکت های فعال در صنعت روی در استان زنجان داشته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها