• بررسی تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطلاعاتی (مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/12
  • تعداد بازدید: 204
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطلاعاتی (مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان)

  هدف اصلی این پژوهش تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطلاعاتی (مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان) می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات توصیفی - پیمایشی است. با توجه به این که در این پژوهش تعداد مشتریان مراجعه کننده به بانک مسکن استان خوزستان طی دوره زمانی دو ماهه (از ابتدای بهمن ماه تا انتهای اسفندماه) تعداد 1400 نفر می باشد حجم نمونه مطلوب در این پژوهش از طریق فرمول کوکران برابر با 302 نفر است.

  در این پژوهش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات مربوط به بخش نظری پژوهش از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه و مقالات تخصصی و همچنین برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه جیانگ و همکاران استفاده شده است.

  روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که همه فرضیه های پژوهش تایید شدند. به عبارتی می توان گفت که ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطلاعاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها