• تبیین جامعه شناختی رفتارهای مبتنی بر سلامت زنان با تاکید بر ابعاد پنجگانه آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/04
  • تعداد بازدید: 235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تبیین جامعه شناختی رفتارهای مبتنی بر سلامت زنان با تاکید بر ابعاد پنجگانه آن

  زمینه و هدف: صاحب نظران سلامت و جامعه شناسی معتقدند بخش مهمی از سلامتی، تحت تاثیر مولفه های اجتماعی و فرهنگی است. این رویکرد اخیرا، تقویت شده و محققان بیش از پیش به مطالعات بین رشته ای سلامت می پردازند. با توجه به اهمیت رفتارهای مبتنی بر سلامت، مطالعه حاضر به بررسی رفتارهایی چون تغذیه سالم، تحرک بدنی، مدیریت استرس، اجتناب از مصرف خودسرانه دارو و مکمل ها، مواد مخدر و دخانیات، تحت عنوان رفتارهای مبتنی بر سلامت پرداخته است.

  روش و داده ها: روش کمی، تکنیک پیمایش و ابزار، پرسشنامه متکی بر نظریه کارکرهام بوده که 600 نفر از افراد 30 - 18 سال را بررسی کرده و داده ها با استفاده از نر م افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: 6 / 39 درصد از پاسخگویان به میزان پایینی از رفتارهای سلامت محور پیروی کرده و تنها 4 / 28 درصد، نمره بالایی کسب نمودند. در سرمایه اجتماعی، بیشترین فراوانی به سطح متوسط و در سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت نیز بیشترین فراوانی، به سطح پایین مربوط است.

  همچنین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت با رفتارهای مبتنی بر سلامت در تمامی ابعاد، رابطه آماری معنادار و مستقیم دارد. بحث و نتیجه گیری: رفتارهای مبتنی بر سلامت افراد که می تواند تاثیرات مثبت و یا منفی بر سلامتی آنها داشته باشد با مولفه های اجتماعی و فرهنگی در ارتباط است و لذا ضروریست در حوزه سلامت، ورای بعد فیزیولوژیک به ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها