• نقش اقدامات مبتنی بر شواهد مدیریت منابع انسانی در بالندگی سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 131
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  نقش اقدامات مبتنی بر شواهد مدیریت منابع انسانی در بالندگی سازمانی

  هدف تحقیق بررسی نقش اقدامات مبتنی بر شواهد مدیریت منابع انسانی در بالندگی سازمانی می باشد. تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق در سال 99 است که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند که حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین شد در این پژوهش از پرسشنامه بالندگی اسپایدرز (2007) و پرسشنامه اقدامات مبتنی برشواهد منابع انسانی برگرفته از زارع (1397)، رجایی و پوررسا (1400) استفاده شده است.

  در پرسشنامه طراحی شده، از آنجا که سوالات از مقیاس های فاصله ای بهره مند بودند، مبادرت به استفاده از طیف 5 گزینه ای شد و به گزینه های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب ارزش 5 تا 1 داده شد. در واقع از مقیاس 5 گزینه ای برای تعیین اهمیت هر عنوان از متغیرها استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول شامل اطلاعات عمومی مربوط به پاسخ دهندگان است و بخش دوم در راستای آزمون فرضیات شامل 70 سوال بود نتایج تحقیق نشان داد اقدامات مبتنی بر شواهد مدیریت منابع انسانی بر بالندگی سازمانی تاثیرمثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها