• بررسی تاثیر شهرت برند، ارزش درک شده، خدمات پس از فروش بر قصد خرید با نقش میانجی گری ارزش خرید درک شده (مورد مطالعه: مشتریان وب سایت دیجی استایل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 104
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر شهرت برند، ارزش درک شده، خدمات پس از فروش بر قصد خرید با نقش میانجی گری ارزش خرید درک شده (مورد مطالعه: مشتریان وب سایت دیجی استایل)

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شهرت برند، ارزش درک شده، خدمات پس از فروش بر قصد خرید با نقش میانجی گری ارزش خرید درک شده (مورد مطالعه: مشتریان وب سایت دیجی استایل) است. این تحقیق پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد؛ چون در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود.

  جامعه آماری تحقیق، مشتریان وب سایت دیجی استایل می باشد که حجم جامعه نامحدود است. با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه، حداقل حجم نمونه به تعداد 384 نفر مشخص می شود. براساس نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس به توزیع و تکمیل پرسشنامه می پردازیم. با توجه به متغیرهای پژوهش ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تست شده است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چند متغیره و از نرم افزارهای spss و pls استفاده شده است.

  روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر می باشد. نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این است که شهرت برند، ارزش درک شده و خدمات پس از فروش بر قصد خرید مشتریان وب سایت دیجی استایل تاثیر مثبت و معنادار دارد . شهرت برند، ارزش درک شده و خدمات پس از فروش بر ارزش خرید درک شده وب سایت دیجی استایل تاثیر مثبت و معنادار دارد . ارزش خرید درک شده بر قصد خرید مشتریان وب سایت دیجی استایل تاثیر مثبت و معنادار دارد . ارزش خرید درک شده تاثیر شهرت برند بر قصد خرید مشتریان وب سایت دیجی استایل را میانجی گری می کند. ارزش خرید درک شده تاثیر ارزش درک شده بر قصد خرید مشتریان وب سایت دیجی استایل را میانجی گری می کند . ارزش خرید درک شده تاثیر خدمات پس از فروش بر قصد خرید مشتریان وب سایت دیجی استایل را میانجی گری می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها