• مقایسه دو روش ورزش اصلاحی آمریکایی و پیلاتس بر کیفوز پشتی دانش آموزان دختران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/03
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  مقایسه دو روش ورزش اصلاحی آمریکایی و پیلاتس بر کیفوز پشتی دانش آموزان دختران

  مقدمه: کیفوز یکی از تغییر شکل های ستون فقرات است که در صفحه ساژیتال ایجاد می شود لذا هدف از این مطالعه مقایسه تمرینات اصلاحی آکادمی طب ورزش آمریکا و تمرینات پیلاتس بر اصلاح عارضه کیفوز پشتی در دختران مقطع متوسطه استان گلستان بود. مواد و روش: در این مطالعه تجربی تعداد 45 دانش آموز دختر مقطع متوسطه استان گلستان سال 1397 که مبتلا به کیفوزپشتی بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در سه گروه تمرینات اصلاحی ملی طب ورزش آمریکا (nasm) و پیلاتس و گروه کنترل قرار گرفتند. دو گروه تجربی به مدت 8 هفته هر هفته 3 جلسه هر جلسه 60 دقیقه تحت تمرین قرار گرفتند. میزان زاویه کیفوز آنها قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از anova در سطح معنی داری ( p<0.05) استفاده شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد 8 هفته تمرینات اصلاحی طب ملی ورزش آمریکا و پیلاتس طبق آزمون تی زوج بر میزان زاویه کیفوز پشتی تاثیر معناداری داشت (  p=0.006 ) و ( p=0.01 ). اما در گروه کنترل اختلاف معناداری نشان نداد (p=0.55) .

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج یه دست آمده از پژوهش حاضر زاویه کیفوز پشتی در هر دو گروه تمرینات nasm و پیلاتس بعد از مداخله کاهش یافت اما تمرینات nasm نسبت به پیلاتس باعث کاهش بیشترکیفوز پشتی شدند. بنابر این درمانگران و متخصصان حرکات اصلاحی می توانند از این تمرینات به عنوان یک روش نوین جهت اصلاح کیفوز استفاده نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها