• تحلیلی بر مفاهیم نظری هستی شناسی در معماری با نگاهی بر اندیشه های ملاصدرا و هایدگر

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/07
  • تعداد بازدید: 152
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09044031320

  تحلیلی بر مفاهیم نظری هستی شناسی در معماری با نگاهی بر اندیشه های ملاصدرا و هایدگر

  فراهم نمودن امکان درکِ مسیرِ تولیدِ پدیده ها از ایده ها به صورت پدیدارشناسانه، تناسب با نظریات و مبانی جامع هستی شناسی که به دنبال شناخت بی واسطه و مستقیم پدیده ها از طریق هستی شان در معماری امری ضروری است و به عنوان یک نظریه محتوایی و همسو با واقعیت های عینی و به دور از انتزاعات علمی قرار می گیرد، از همین جهت این مقاله بر آن است تا یکسری نظم هاِیِ هم ارز و مشابه در فرآیند پدیدارسازیِ محصول هنری از ایده، در حوزه ی هستی شناسی و پدیدارشناسی در جهت قیاس دو رویکرد ارزش ملاصدرا و هایدگر برقرار کند که تناسب و تناظر شایسته مابین مبانی نظری و آنچه در عمل و تجربه در فرآیند طراحی به صورت فراگیر انجام می شود را ردیابی کند.

  مقاله دو هدف را به دنبال دارد هدف اول این مقاله " تبیین مفاهیم نظری هستی شناسی در معماری " می باشد و جهت دستیابی به این هدف متکی بر مبانی منطقی تحقیقات کیفی و براساس رویکرد تفسیری و استراتژی استفهامی و با روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و روش تحقیق مبتنی بر زمینه انجام شده است و هدف دوم مقاله" ردیابی نظم هاِیِ هم ارز و مشابه و وجه تمایز در فرآیند پدیدارسازیِ محصول هنری از اندیشه های ملاصدرا و هایدگر" از روش تطبیقی (روش مقایسه موارد مشابه) و روش استدلال منطقی استفاده شده است و در این مرحله بررسی مبانی اندیشه، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و استدلال منطقی مبنای توصیف، تحلیل تفسیر رویکرد و تبیین و دسته بندی مبانی نظری است که در هر مرحله کد گذاری و محور انتخابی باز کاوی و تجزیه تحلیل شده اند. وابسته به اهداف پژوهش این مقاله در مسیر توصیفی – تحلیلی قرار گرفته و با توجه به ماهیت آن ها در دسته پژوهش های توسعه ای قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها