• بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با توانمندسازی ، اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 367
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با توانمندسازی، اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است . جامعه آماری پژوهش از معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران تشکیل شده است که بر اساس جدول کرجسی – مورگان 300 نفر آنان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه بوده است به این صورت که برای سنجش رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و آولیو (2000)، برای سنجش توانمندسازی شغلی از پرسشنامه شورت و راینهارت (1995)، برای سنجش اشتیاق شغلی از پرسشنامه شائوفلی و همکاران (2003) و برای سنجش متغیر فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شفلی گلدار استفاده شده است.

  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار spss استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین رهبری تحول آفرین با توانمندسازی و اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و بین رهبری تحول آفرین و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی و اشتیاق شغلی معلمان تأثیر مثبت و بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها