• تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک برآگاهی و شهرت برند (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/08
  • تعداد بازدید: 77
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک برآگاهی و شهرت برند می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف  کاربردی و از نظر نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل است که تعداد آن‌ها به دلیل نامحدود بودن با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد برای سنجش متغیر های پژوهش از استاندارد چانگ و همکاران(2014) در برگیرنده سوالات تخصصی برای سنجش سازه پژوهش متغیر مستقل مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک که برگرفته از پژوهش وانگ (2017) و متغیر وابسته آگاهی از برند و شهرت برند از تحقیق واثقی (1398)  با گزینه­های کاملا مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم، کاملا موافقم می­باشد.

  جهت بررسی نتیجه فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده شد که نتایج نشان داد که قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر آگاهی از برند در بیمه ایران شهر اردبیل تاثیر معنی داری دارد. و همچنین نتیجه مثبت و معنادار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر شهرت برند در بیمه ایران شهر اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها