• اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بیله سوار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/09
  • تعداد بازدید: 58
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و سبک­های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بیله­سوار بود.

  مواد و روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش­آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان بیله­سوار در سالتحصیلی 1401-1400 می باشد. نمونه آماری این پژوهش 90 نفر( دو گروه آزمایشی 60 نفر و 30 نفر برای گروه گواه )می­باشد که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه­ پیشرفت تحصیلی و برای مداخلات درمانی از پکیج آموزشی راهبرهای فراشناختی و یادگیری استفاده شد. داده های پژوهش با روش­های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تی و کوواریانس)  تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشانگر آن بودکه آموزش راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع ابتدایی موثر می­باشد، به عبارتی دانش آموزانی که در معرض مداخلات آموزشی راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری قرار داشتند نسبت به دانش آموزان گروه کنترل نمرات بیشتری در پیشرفت تحصیلی کسب کرده بودند.

  نتیجه گیری: این  نتایج  ضمن همسویی با یافته­های پژوهشی دیگر، حاکی از این است که مداخلات آموزشی (راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری)باعث افزایش و بهبود نمرات دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها