• تاثیر زاویه ی پایداری مصالح بستر بر هندسه کانالهای آبرفتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1050
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    تعیین هندسه ی مقطع عرضی و شیب کانال های پایدار آبرفتی موضوع مورد توجه بسیاری از مهندسین عمران در رابطه با طرح های آبیاری، مهندسی رودخانه و پروژه های هیدرولیکی میباشد در این مقاله یک کانال آزمایشگاهی توسط نرم افزارgstars4.0 مدل سازی شده است. این مدل با استفاده از مفهوم لوله های جریان، قابلیت شبیه سازی توزیع رسوب گذاری را به صورت شبه دوبعدی (طولی و عرضی) در رودخانه ها دارد. استفاده از یک مدل تحلیلی تنها در صورتی می تواند مفید باشد که نتایج حاصل از ان با داده های تجربی واسنجی شود. بنابراین بهترین روش قابل تامل و بررسی، استفاده از روش ترکیبی یعنی ترکیب دو روش تحلیلی و تجربی می باشد. مدل توس اطلاعات آزمایشگاهی شامل ابعاد مقطع عرضی و شیب کانال واسنجی شده و تاثیر زاویه پایداری دانه های بستر ( angle of repose,) بر ابعاد رژیم کانال بررسی گردید. نتایج نشان می دهد وقتی زاویه پایداری در بازه 30 تا 35 درجه قرار دارد ابعاد کانال، ضریب همبستگی بهتری را نشان می دهد و زاویه ی پایداری آزمایشگاه را تایید می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها