• محاسبه ضریب رفتار سیستم های چند درجه آزادی در برابر زلزله نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیشرونده: پیشنهاد ضریب اصلاح

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/01
  • تعداد بازدید: 720
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  کاهش تراز نیروی نیاز غیر ارتجاعی وارد بر سازه در اثر رفتار فراارتجاعی در مطالعات پیشین تایید شده است. این کاهش در کدهای لرزه ای بکمک ضریب کاهش مقاومت (ضریب رفتار) پیشنهاد شده است. در اکثر تحقیقات اخیر ضریب رفتار غالبا بکمک روش یوآنگ محاسبه می گردد. در این روش ضریب رفتار قاب چنددرجه آزاد (mdof) بکمک ضریب کاهش مقاومت شکل پذیری سازه تکدرجه آزاد (sdof) که توسط ضریب اضافه مقاومت اصلاح شده است، محاسبه می گردد. مطالعات مختلف نشان می دهد ضریب مذکور بزرگتر از ضریب رفتار سازه اصلی است که دلیل آن عدم ملحوظ نمودن اثرات درجات آزادی (اثرات mdof) است. در این بین اثر محتوای زلزله می تواند موثر باشد بنحویکه برای زلزله های نزدیک گسل با اقر جهت پذیری پیشرونده تا بحال مطالعه ای انجام نشده است. در این تحقیق تلاش شده است تا ضریب اصلاحی پیشنهاد گردد تا بکمک آن بتوان اثرات mdof را در تخمین نیاز برش پایه متناظر با سطوح مختلف شکل پذیری بدرستی محاسبه نمود. بدین جهت تعداد قابل توجهی قاب ( 1 تا 30 طبقه) با تعداد دهانه های مختلف ( 1تا 5 دهانه) با استفاده از نرم افزار اپنسیس در دو حالت ارتجاعی و غیر ارتجاعی تحلیل شده و نسبت نیروی برش پایه سازه mdof به مقدار متناظر آن حاصل از تحلیل سیستم sdof معادل با عنوان اصلاح ضریب رفتار تعریف گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در هر دو حالت ارتجاعی و غیر ارتجاعی، ضریب اصلاح پیشنهادی بزرگتر از یک است. با افزایش دوره تناوب و شکل پذیری بین طبقه ای، این ضریب افزایش می یابد. در حالت ارتجاعی ضریب اصلاح پیشنهادی متاثر از تعداد دهانه نیست اما در مدل غیر ارتجاعی، با افزایش تعداد دهانه، این ضریب کاهش می یابد. نرخ تغییرات آن در رفتار غیر ارتجاعی (بجز قاب تک دهانه) بین 1 تا 3.5 است. بعبارتی استفاده از ضریب رفتار بدست آمده از سازه sdof معادل در طراحی سازه mdof غیر محافظه کارانه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها