• بررسی عددی طول و ضخامت جداشدگی جریان پس از تغییر مسیر ناگهانی مقاطع بسته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 880
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پدیده ی جداشدگی که در اثر گرادیان فشار معکوس ایجاد می گردد موجب کاهش راندمان سیستم های هیدرولیکی می گردد. بدلیل جریانهای گردابه ای ایجاد شده، حل تحلیلی امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله ارتباط بین طول و ضخامت ناحیه جداشدگی در برابر تغییر سرعت، با استفاده از نرم افزار فلوئنت، در تغییر مسیر ناگهانی مقاطع مربعی بسته با زاویه شکست متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ابتدا جهت اطمینان از صحت مدل و برخی عوامل موثر نظیر مدل های آشفتگی، پروفیل سرعت در یک انبساط ناگهانی در چندین مقطع با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است و بر مبنای نتایج بدست آمده ناشی از این مدلسازی، در تحلیل دوبعدی خم ها از مدل آشفتگی (rng) k-ε و حالت دائمی جریان بهره گرفته شده است. در این مدل سازی دامنه وسیعی از سرعت جریان در مقاطع بسته مربعی بکار گرفته شد و با بررسی نتایح مدل سازی مشخص گردید که برای انحناء تند با زاویه مرکزی کمتر از 45 درجه صرفه نظر از سرعت جریان، هرگز جدا شدگی جریان از دیوار داخلی بوجود نمی آید. برای تغییر مسیر ناگهانی جریان با زاویه مرکزی 45 تا 90 درجه، جدایی جریان پس از خم تابع زاویه انحراف و سرعت جریان در مقطع بسته می باشد. در این تحقیق روابطی که طول و ضخامت ناحیه جدایی را بیان میدارد برحسب مطالعات عددی فراوان گردآوری شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها