همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی موسسات واسطه گر مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 1287
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و بحران مالی در موسسات واسطه گر مالی مانند بانک ها و شرکت های بیمه است. در این استا، رابطه برخی از مولفه های حاکمیت شرکی با امکان بروز بحران مالی بر اساس شاخص آلتمن در 29 موسسه واسطه گر مالی (شامل 20 شرکت بیمه و 9 بانک پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1387 تا1389 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق مولفه های حاکمیت شرکتی شامل نسبت اعضای موظف هیئت مدیره، وجود کمیته های ریسک و حسابرسی و حضور سهامداران نهادی و همچنین درصد میزان مالکیت دولتی به عنوان متغیرهای مستقل و بحران مالی در موسسات مورد بررسی، که از طریق شاخص آلتمن و بر اساس نسبت های مربوط به این موسسات اندازه گیری شده به عنوان متغیر وابسته معرفی شده اند. همچنین از میزان سود ویژه و دارایی های موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی در پایان هر دوره مالی، به عنوان متغیرهای کنترلی در الگوی تحقیق استفاده و برای آزمون فرضیه ها نیز الگوهای رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیقات نشان می دهد که در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی، ارتباط معناداری بین نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با بحران مالی وجود نداشته است. لیکن ارتباط وارونه بین وجود کمیته های ریسک و حسابرسی و همچنین حضور سهامداران نهادی با امکان بروز بحران مالی تایید شده است. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، ارتباط مستقیم بین درصد مالکیت دولتی در موسسات مورد بررسی و امکان بروز بحران مالی با توجه به تعریف عملیاتی انجام شده در پژوهش در این باره تایید شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها