• کالیبراسیون و آنالیز عدم قطعیت مدل swat روی حوضه آبخیز رودخانه حاجی قوشان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 919
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مدل ابزار ارزیابی آب و خاک(swat)  به منظور پیش بینی جریان و رسوب رودخانه در یک حوضه آبخیز کشاورزی، در گام زمانی ماهانه، واسنجی و اعتبارسنجی شد. تعداد زیادی از داده های ورودی نقطه ای مانند داده های آب و هوا و داده های هیدرومتری مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا، پارامترهای حساس در تولید جریان و رسوب، با انجام آنالیز حساسیت تعیین شدند. سپس با اختصاص دادن عدم قطعیت به هر کدام از این پارامترها و با استفاده از داده های دبی و رسوب ماهانه مشاهده ای در ایستگاه هیدرومتری حاجی قوشان، این پارامترها در نرم افزار swat cup تعدیل شدند و بدین ترتیب مدل واسنجی و باند عدم قطعیت محاسبه شد. نتایج حاصل از کاربرد مدل swat در این حوضه، نشان دهنده ضرایب نش ساتکلیف 0.75 و 0.68 به ترتیب برای رواناب و رسوب ماهانه در دوره واسنجی بود. این ضرایب در دوره اعتبارسنجی به ترتیب برای این ایستگاه، 0.72 و 0.62 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان از قابلیت بالای مدل swat در برآورد رواناب و رسوب ماهانه در این حوضه دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدلswat  جریان ماهانه را بهتر از رسوب ماهانه شبیه سازی می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها