• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 652
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: یکی از محدودیت های فرآیند پالایش و مصرف مواد نفتی مشکلات ناشی از وجود ترکیبات گوگردی در آنها است. استفاده از سوخت های فسیلی منجر به آزادسازی so2 و به دنبال آن آلودگی محیط زیست می شود. برای حل این مشکلات، حذف میکروبی گوگرد پیشنهاد شده است. از آن جا که کارایی باکتری های سولفورزدا محدود است، توجه محققین به افزایش کارایی آن ها از طریق دست کاری های ژنتیکی معطوف شده است. انجام چنین دستکاری هایی معطوف به بررسی ژنتیک فرآیند حذف گوگرد باکتری های بومی و سپس کلون کردن ژن های مؤثر در این فرآیند است. در این رابطه، چند سویه باکتری در ایران جداسازی شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. سه ژن dsz a ,b ,c، دارای توالی ی، 4 کیلوبازی هستند که حامل ژن های سولفورزدا برای مسیر 4s می باشند، که این توالی، در باکتری تازه جدا شده رودوکوکوس fmf شناسایی و جداسازی شد و سپس در باکتری سودوموناس آئروجینوزا کلون گردید. ژن dszd تولید کننده آنزیم اکسید وردکتاز در جهت مسیر سولفورزدایی 4s می باشد. در این طرح اقدام به شناسایی، جداسازی و کلونینگ dszd از یک سویه باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس نموده و سپس کلون مذکور را تأیید نمودیم.

  مواد و روش ها: یک سویه باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس را که دارای فعالیت سولفورزدایی است در داخل شیکر انکوباتور 37 ,200 rpm درجه سانتی گراد رشد داده شد و  dnaژنومی آن استخراج گردید و سپس در شرایط بهینه، pcr انجام گرفت. ژن اکسیدوردوکتاز (ژن dszd) از روی ژل آگارز استخراج و در پلاسمید  ptz57rکلون و داخل میزبان e-coli (dh5 α) ترانسفورم شد. نقشه ژنی این پلاسمید نوترکیب با آنزیم های محدودکننده به دست آمد و سپس تعیین توالی و همولوژی های لازم انجام گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم