همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر انگیزه های خرید بیمه عمر؛ تمرکز بر سرمایه گذاری و ترک ارث

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 821
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  افراد آینده نگر نگران هزینه های زندگی بوده و درصدد خرید بیمه عمر برمی آیند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر انگیزه سرمایه گذاری و ترک ارث بر گرایش به خرید بیمه عمر می باشد. پژوهش به روش پیمایشی بین نمونه 347 نفری از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در زنجان انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای نرمال بودن متغیرها از آزمون اندرسون دارلینگ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. ضریب تعیین مسیر انگیزه سرمایه گذاری به گرایش به خرید بیمه عمر 0.29 و آمارهt آن 5.37 بدست آمد. بنابراین فرضیه 1 (رابطه معنادار این متغیر با گرایش به خرید بیمه عمر) با احتمال 99درصد تایید می شود. ضریب استاندارد انگیزه ترک ارث به گرایش به خرید بیمه عمر (0.31) و مقدار آماره  tآن 6.12 بدست آمد، بنابراین فرضیه 2 (رابطه معنادار این متغیر با گرایش به خرید بیمه عمر) با احتمال 99 درصد تایید می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها