• بررسی فاکتورهای اپیدمیولوژیکی، آزمایشگاهی و بالینی کودکان مبتلا به پنومونی بستری در بخش کودکان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 1032
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مقدمه: پنومونی علت عمده مرگ در عفونت های حاد تنفسی کودکان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. اکثر موارد مرگ ناشی از پنومونی در میان کودکان، چند روز پس از بروز علائم بیماری و به علت تأخیر در شروع درمان یا عدم درمان رخ می دهد. این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای اپیدمیولوژیکی و آزمایشگاهی و بالینی کودکان بستری به علت پنومونی انجام شد.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، پرونده بیمارانی که با تشخیص اولیه پنومونی طی سال های 87-1384  در بخش اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان بستری شده بودند بررسی شد. تشخیص پنومونی بر اساس معاینه بالینی و یافته های آزمایشگاهی و رادیوگرافی قفسه سینه بود. خصوصیات اپیدمیولوژیکی و آزمایشگاهی و بالینی بیماران در فرم های مربوطه ثبت گردید و توسط نرم افزار آماری spss مورد آنالیز قرار گرفت و به صورت توزیع فراوانی و میانگین گزارش شد.

  نتایج: از 300 نفر مورد بررسی 177 نفر (59%) پسر و 123 نفر (41%) دختر بودند. میانگین سن پسران بیمار کمتر از دختران بود، ولی تفاوت معنیدار نبود (p<0.05). پنومونی باکتریال 30% و ویروسی 70% به دست آمد. فراوان ترین علایم و نشانه های بالینی سرفه (93%)، تاکی پنه (89%)، دیس پنه (73%) و یافته مثبت در سمع ریه بودند. شایعترین باکتری استافیلوکوک کوآگولاز منفی (8 مورد) و استرپتوکوک پنومونیه (5 مورد) بود. شایع ترین بیماری زمینه ای در این مطالعه نارسایی رشد (ftt) و بیماری مادرزادی قلب بود. میزان مرگ و میر پنومونی 1% بود.

  نتیجه گیری: شایعترین پاتوژن پنومونی در کودکان استافیلوکوک و استرپتوکوک پنومونیه بود. میزان بالای  fttمی تواند به دلیل وضعیت اقتصادی- اجتماعی ضعیف خانواده ها و عدم توجه به روش های تنظیم خانواده در منطقه باشد. لذا باید در زمینه انجام آموزش های لازم به مادران و خانواده ها و به خصوص توجه به وضعیت تغذیه کودکان و انجام بررسی های بیشتر در این زمینه کوشش شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها