• مقایسه اثر همودیالیز بی کربناتی و استاتی بر پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 638
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: نارسایی مزمن کلیه باعث اختلال کارکرد همه ارگان های بدن منجمله قلب و ریه می گردد. اختلال عمده این بیماران خیز ریوی به علت افزایش نفوذپذیری عروق مویین و افزایش حجم مایع داخل عروقی و فضای بینابینی، فشارخون شریانی و نارسایی قلبی می باشد. این تغییرات منجر به تغییر کارکرد فیزیولوژی و مکانیک ریه می گردد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر محلول های همودیالیز و سایر عوامل مداخله گر بر پارامترهای اسپیرومتری می باشد.

  روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 41 بیمار نارسایی مزمن کلیه در شهریور و مهرماه 1385 در بیمارستان لبافی نژاد تهران انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه دیالیز بی کربناتی و استاتی تقسیم شدند قبل و بعد از شروع همودیالیز اسپیرومتری(fef25-75 %fev1/fvc, fev1, fvc) و توزین دقیق انجام گردید. آزمایشات بیوشیمی انجام گرفت. تجزیه پارامترهای اسپیرومتری با استفاده از آزمون آماری t انجام شد و p-value کمتر از 0.05 معنی دار تلقی شد.

  نتایج: 29 بیمار دیالیز بی کربناتی و 12 دیالیز استاتی مورد بررسی قرار گرفتند. بهبود عملکرد تنفسی در پارامترهای اسپیرومتری فقط در گروه بی کربناتی معنی دار بود که وقتی نتایج بر حسب جنس بررسی شد، بهبودی فقط در گروه مردان معنی دار بود. این بهبودی برای پارامتر fvc, fev1, fef25-75% معنی دار بوده است. کاهش وزن طی دیالیز و آزمایشات بیوشیمی  و خونی رابطه معنی دار با بهبود پارامترهای اسپیرومتری نداشت.

  نتیجه گیری: دیالیز بی کربناتی باعث بهبود معنی دار پارامترهای اسپیرومتری و کارکرد ریوی در مردان می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها