• بررسی میزان ریزنشت کامپوزیت خود باندشونده wetbond در حفرات کلاس v

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 474
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  مقدمه: کامپوزیت خود باندشونده جهت کاهش مراحل کار معرفی گردیده اند. این کامپوزیت های جدید، بدون نیاز به استفاده از باندینگ، قادر به اتصال به صورت شیمیایی و میکرومکانیکال به دندان می باشند که تحقیقات مدونی در زمینه آزمایش ویژگی های آنها در دست نمی باشد. بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه میزان ریزنشت این کامپوزیت خود باندشونده را با باندینگ مرسوم excite، به همراه کامپوزیت tetric flow بود.
   

  مواد و روش ها: در این مطالعه آزماایشگاهی-تجربی 30 دندان مولر سالم کشیده شده انسانی انتخاب و به 4 گروه تقسیم شد. در هر دندان 2 حفره کلاس 5 تغییر یافته در سطوح باکال و لینگوال با استفاده از فرزهای الماسی روند به ابعاد 3 میلی متری اکلوزوجینجیوال و مزیودیستال و با عمق 2 میلیمتری تهیه شد به طوری که cej در وسط هر حفره قرار گرفت. حفرات به ترتیب زیر پر شدند: گروه a: اچینگ-باندینگ excite –کامپوزیت tetric flow، گروه b: کامپوزیت wetbond، گروه c: اچینگ-کامپوزیت wetbond، گروه d: اچینگ-باندینگ excite – کامپوزیت wetbond، چرخه حرارتی (1000 سیکل گرما و سرما، بین 5 تا 55 درجه سانتی گراد) و نفوذ رنگ با فوشین انجام شد. دندان های خوابانده شده در آکریل از وسط برش داده شدند و نفوذ رنگ در ناحیه کرونال و سرویکال حفرات، در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 40، توسط دو مشاهده گر بررسی گردید. آنالیز آماری داده ها با آزمون کروسکال والیس (mann-whitney p<0.05) ,(p<0.02) انجام شد.

  یافته ها: کمترین ریزنشت در ناحیه اکلورزال مربوط به گروه شاهد (a) بود و پس از آن در گروه d و با فاصله زیاد در گروه c ,b بود. در ناحیه جینجیوال کمترین میزان ریزنشت در گروه های d ,b بود و بیشترین ریزنشت مربوط به گروه c ,a بود.

  نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، کامپوزیت خود باندشونده wetbond به تنهایی جهت ترمیم حفرات کلاس v توصیه نمی گردد و استفاده از اچینگ و باندینگ قبل از کاربرد آن منجر به کاهش میزان ریزنشت می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها