• مقایسه تاثیر آموزش خانواده-مدار و فرد-مدار بر کنترل فشارخون و سبک زندگی مددجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 754
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: پرفشاری خون مهم ترین عامل خطرزای قابل اصلاح بیماری های قلبی-عروقی است.

  هدف: مطالعه به منظور مقایسه تاثیر آموزش فرد-مدار و خانواده مدار بر کنترل فشارخون و سبک زندگی مددجویان انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 91 مددجو با فشارخون بالا یا مساوی 140.90 (تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیتی زنجان) در سال های 1384 تا 1385 انجام شد. بیماران به روش غیرتصادفی در دو گروه مداخله خانواده-مدار (49 نفر) و فرد-مدار (42 نفر)  قرار گرفتند. مداخله شامل مشاوره جهت بهبود سبک زندگی و پیگری مداخله های پزشکی بود. داده ها با آزمون های آماری رتبه ای ویلکاکسون، مجذور کای، من ویتنی، تی و تی زوج تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: بعد از مداخله میانگین فشارخون در گروه فرد –مدار و خانواده-مدار به ترتیب از 21.6±157.6 به 20.9±132 و از 14.4±159.9 به 12±138.3 میلی متر جیوه کاهش یافت. اگرچه میانگین فشارخون بعد از مداخله در هر دو گروه نسبت به وضعیت قبل از مداخله کاهش معنی دار داشت (p=0.0005)، اما اختلاف بین دو گروه بعد از مداخله معنی دار نبود. میانگین مصرف لبنیات و میوه و فعالیت فیزیکی در هر دو گروه بعد از مداخله افزایش معنی دار داشت (p<0.001).

  نتیجه گیری: هر دو  شیوه با تمرکز بر اصلاح رژیم غذایی و بهبود فعالیت فیزیکی می توانند روش موثری جهت کاهش عوامل خطرزای بیماری های قلبی-عروقی باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها