• میزان اسانس گلاب های تولیدی و عرضه شده، شهرستان کاشان در بهار 1384

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: با توجه به استفاده از گلاب در درمان دردهای روماتیسمی، قلبی و همچنین در پخت انواع شیرین یها و تهیه بستنی ها،اطلاع از میزان اسانس گلاب های تولید شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به منظور بررسی میزان اسانس گلاب های تولیدی و عرضه شده در شهرستان کاشان در بهار 1384 انجام گردید.

  مواد و روش ها: پژوهش با طراحی مطالعه توصیفی بر روی 398 نمونه گلاب از کارگاه های گلاب گیری، کارخانه های صنعتی تولید گلاب و مراکز عرضه گلاب در سطح منطقه کاشان در بهار سال 1384 انجام گرفت که پس از مراجعه به کارگاه ها، کارخانه ها و مراکز عرضه، گلاب ها نمونه برداری شده و به آزمایشگاه انتقال یافت. سپس آزمایش شیمیایی (تعیین میزان اسانس) با روش پنتان انجام شد. حداقل اسانس مورد قبول 12 میلی گرم در 100 میلی لیتر است. با توجه به استانداردهای ملی غذایی، گلاب از نظر میزان اسانس به سه دسته سبک (11.99-0.1)، متوسط (35-12) و سنگین (بیشتر از 35) تقسیم بندی می شوند. نتایج حاصل با استفاده از آزمون t مورد آنالیز آماری قرار گرفت.  

  نتایج: وضعیت اسانس گلاب تولید شده در کارگاه های گلاب گیری و سطح عرضه نشان می دهد که میزان اسانس 76.7 درصد گلاب های کارگاه ها و 27.5 درصد گلاب های مراکز عرضه بیشتر از 12 mg/100 cc بوده است و نتایج در هر دو مرکز مربوطه بین گلاب هایی که میزان اسانس شان بیشتر و کمتر از 12 بود، از نظر آماری معنی دار می باشد (p<0.0001). همچنین میزان اسانس 58.3 درصد گلاب های کارخانه ها بیشتر از 12 mg/100cc بوده است.

  نتیجه گیری: میزان اسانس بیشتر نمونه های کارگاه های گلاب گیری و کارخانه ها قابل قبول بود در حالی که میزان اسانس در بیشتر نمونه های مراکز عرضه پایین بوده است. با توجه به میزان پایین اسانس در بسیاری از نمونه ها برنامه ریزی مداوم و ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود کیفیت گلاب توسط سیاست گزاران و مسوولین بهداشتی شهرستان را طلب می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها