• بررسی میزان تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در ایجاد رفتار خود آزمایی پستان در رابطین بهداشتی شهرستان زرندیه در سال 86

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/24
  • تعداد بازدید: 429
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: زنان در تمام سنین در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار دارند و با افزایش سن این خطر بیشتر می شود. در صورت تشخیص زود هنگام بیش از 90 درصد مبتلایان درمان می شوند با این وجود اکثریت زنان خود آزمایی پستان را که روشی موثر و ارزان در پیشگیری از مرگ و میر چشمگیر ناشی از سرطان است به طور معمول انجام نمی دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ایجاد رفتار خودآزمایی پستان انجام شده است.

  مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد می باشد که بر روی 106 نفر از رابطین بهداشتی شهرستان زرندیه انجام گرفت. قبل از انجام مداخله آموزشی پرسشنامه طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بین واحدهای مورد پژوهش توزیع و چک لیست عملکرد رابطه بهداشتی نیز توسط فردی دوره دیده ای تکمیل شد، سپس مداخله آموزشی با استفاده از روشهای سخنرانی، بحث گروهی، نمایش فیلم و نمایش عملی با استفاده از مولاژ اجرا گردید. دو ماه بعد از مداخله، آزمون ثانویه با استفاده از همان پرسشنامه اولیه انجام شد و داده ها با استفاده از آزمون t-test و نرم افزار spss 11.5 تجزیه و تحلیل شد و p<0.0001 معنی دار تلقی گردید.

  یافته ها: میانگین سنی گروه مورد مطالعه در این بررسی 37±2 سال و میزان آگاهی آنها از علل شناخته شده ایجاد سرطان پستان 33 درصد بود. میزان انجام خود آزمایی پستان قبل از آموزش 19 درصد بود که بعد از مداخله آموزشی به 60.2 درصد افزایش یافت، همچنین در رابطه با اجزاء الگوی اعتقاد بهداشتی، قبل از مداخله آموزشی میانگین نمره حساسیت، منافع و موانع درک شده پایین و میانگین نمره شدت و تهدید درک شده در حد متوسط بود که بعد از مداخله آموزشی میانگین نمره همه اجزاء مدل افزایش یافت (p<0.0001). میانگین نمره چک لیست عملکرد قبل از مداخله 2.89 بود که بعد از مداخله به 7.09 ارتقاء یافت. (p<0.0001).

  نتیجه گیری: به نظر می رسد برنامه آموزش بهداشت طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ایجاد رفتار خودآزمایی پستان موثر است همچنین بر اساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که انجام خود آزمایی نیازمند نگرش مثبت نسبت به آن می باشد. لذا پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی با تاکید بر تغییر نگرش در جهت ارتقاء سلامت زنان طراحی و اجرا گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها