• عوامل فرهنگی مؤثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/27
  • تعداد بازدید: 433
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی یک عامل مهم و اساسی در اجرای فنون بهبود کیفیت از جمله شش سیگما است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.

  روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقطعی است که به صورت مطالعه موردی و کمی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (n=1634) تشکیل دادند. 110 نفر از کارکنان جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته (مشتمل بر بخش اطلاعات جمعیت شناختی، فرهنگ سازمانی و شش سیگما) بود. داده ها به روش خود پاسخگویی از نمونه های پژوهش اخذ گردید و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: بالاترین میانگین شاخص های فرهنگ سازمانی در بیمارستان های مورد مطالعه، مربوط به هویت سازمانی (میانگین 3.43) و کمترین شاخص با میانگین 2.47 مربوط به تعارض پذیری بود. در زمینه «اصول اجرایی شش سیگما در بیمارستان های مورد مطالعه» بالاترین میانگین مربوط به تمرکز واقعی بر مشتری (میانگین 2.92) و کمترین آن با میانگین 2.34 مربوط به حرکت به سوی تعالی و تحمل شکست، بود. تقریباً 69 درصد پراکندگی در استقرار شش سیگما در بیمارستانهای مورد مطالعه به طور معنی دار توسط متغیرهای مستقل ده گانه فرهنگ سازمانی رابینز تبیین شد و 31 درصد باقیمانده مربوط به دیگر عوامل مؤثر می باشند که در مدل رابینز ذکر نشده است (r2=0.693, f(10,41)=9.238, p≤0.001). دو عامل حمایت مدیریت (β=0.457, t=2.538, p=0.015) و ریسک پذیری (β=0.255, t=2.381, p=0.022) از میان عوامل فرهنگی سازمانی رابینز به عنوان با اهمیت ترین و با تأثیرگذاری بیشتر بر موفقیت استقرار شش سیگما در بیمارستان های مورد مطالعه پیش بینی شد.

  نتیجه گیری: حمایت مدیریت و ریسک پذیری تأثیر به سزایی بر استقرار موفقیت آمیز شش سیگما در بیمارستانهای مورد مطالعه دارند. با توجه به اینکه تغییر فرهنگی نیازمند زمان طولانی است و از سوی دیگر حمایت مدیریت عامل مؤثر و مهم فرهنگی بر استقرار شش سیگماست؛ ایجاد انکوباتور بهره وری زیر نظر مستقیم ریاست بیمارستان جهت تسهیل در استقرار شش سیگما پیشنهاد گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها