• بررسی تغییرات بافت بیضه و شاخصهای اسپرم در موش قطع نخاعی شده به روش contusion در دوره حاد پس از آسیب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/18
  • تعداد بازدید: 481
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: ناباروری یکی از مشکلات وابسته به آسیب نخاعی می باشد. به دنبال آسیب نخاعی کیفیت اسپرم همچون میزان زنده ماندن اسپرم، تحرک، ریخت طبیعی اسپرم تحت تاثیر قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر آسیب نخاعی به روش contusion بر شاخص های اسپرم و تغییرات بیضه انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی شاهددار تصادفی شده انجام شده، 75 سر موش از نژاد nmri به صورت تصادفی در یکی از گروه های شاهد، بدل و آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه آزمون پس از لامینکتومی بدون آسیب به سخت شامه با یک وزنه 2 گرمی از فاصله 2.5 سانتیمتری به نخاع آسیب وارد شد. در گروه بدل فقط لامینکتومی صورت گرفت و گروه شاهد دست نخورده بود. ناحیه اپیدیدیم در گروه آزمون پس از گذشت یک روز، یک، دو، چهار و شش هفته و در گروه بدل و شاهد یک روز پس از آسیب برداشته و اسپرم آنها بررسی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری anova یک طرفه در سطح معنی داری p≤0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: این پژوهش نشان داد که آسیب نخاعی بر شاخص های اسپرم تاثیرگذار است. در روز اول هیچ کدام از شاخص ها با گروه شاهد اختلاف معنی دار نداشتند. در هفته اول و دوم میزان درصد ریخت طبیعی و درصد زنده ماندن با گروه شاهد اختلاف معنی دار داشتند (p<0.05). در هفته ای چهارم و ششم همه شاخص های اسپرم با گروه شاهد اختلاف معنی داری نشان دادند شد (p<0.05)؛ همچنین در بافت بیضه یکپارچگی غشای پایه لوله های منی ساز از بین رفته و ضخامت کپسول بیضه افزایش پیدا کرده بود؛ در مجموع ساختار بیضه تحت تاثیر قرار گرفته بود.

  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آسیب نخاعی از نوع له شدگی اثر قابل ملاحظه ای بر اسپرم دارد و کیفیت آن را کاهش می دهد و بر ساختار اسپرم اثر می گذارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها