• مقایسه کاربرد فرموکروزول و mta درپالپوتومی دندان های مولر شیری کودکان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1637
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   زمینه و هدف: یکی از درمان های رایج برای نگهداری دندان های شیری پوسیده تا زمان افتادن طبیعی آن ها پالپوتومی می باشد. مواد مختلفی همچون فرموکروزول، زینک اکساید اوژنل، هیدروکسید کلسیم. در پالیوتومی دندانها به کار می روند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کاربرد فرموکروزل (fc) و (mta) mineral trioxide aggregate در پالپوتومی دندانهای مولر شیری کودکان پس از یک دوره 6 ماهه، جهت پیشنهاد روشی موثر که بتواند پروگنوز طولانی مدت بهتری را ایجاد کند، انجام شد.

  روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، 126 کودک در محدوده سنی 5-9 سال با پوسیدگی دندانی و تجویز درمان پالپوتومی، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. 75 نفر (گروه شاهد) با فرموکروزل و 51 نفر (گروه مورد) با mta تحت درمان پالپوتومی قرارگرفتند. پس از حذف سقف اتاقک پالپ و برداشت کامل پالپ تاجی تا سطح مدخل کانال ریشه و کنترل خونریزی در گروه شاهد، از پنبه آغشته به فرموکروزول به مدت 5 دقیقه استفاده شد. سپس اتاقک پالپ با خمیر زونالین به عنوان ماده پالپوتومی پوشانده شد. در گروه مورد از خمیر mta به قطر یک میلیمتر به عنوان ماده پالپوتومی استفاده و روی آن با زونالین به عنوان بیس پوشانده شد. تاج دندان ها در هر دو گروه با آمالگام ترمیم گردید. دندانها طی دوره های پیگیری 3و6 ماهه با معاینات  کلینیکی و رادیوگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مطاله با استفاده از آزمون اماری فیشر با سطح معنی داری 05/0p<  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: در پیگیری کلینیکی 3و6 ماهه هیچ علامتی از شکست در هیچ کدام از دندانهای درمان شده به روش پالپوتومی با fc و یا mta مشاهده نشد. نتایج حاصل از مقایسه دو روش پالپوتومی در پیگیری سه ماهه هیچ تفاوت معنیداری را در نمای رادیوگرافی دندان و بافت نگهدارنده اطراف آن در دو گروه شاهد و مورد  نشان نداد، ولی در پیگیری 6 ماهه بیماران در پالپوتومی با فرموکروزول، 4 مورد شکست در رادیوگرافی دندانی به صورت تحلیل داخلی مشاهده شد.

  نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر پالپوتومی با mta از نظر رادیوگرافیک موفقیت آمیزتر از پالپوتومی با فرموکروزول بود. بنابراین می توان به عنوان جایگزین مناسبی برای درمان پالپوتومی با فرموکروزول محسوب گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها