• مقایسه میزان شیوع آلودگی میکربی گوشت های قرمز و مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی در خرده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای جنوب تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1384/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/04/01
  • تعداد بازدید: 665
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: علیرغم پیشرفت در مراقبت های پزشکی و تکنولوژی مواد غذایی که در سال های اخیر صورت گرفته است هنوز هم food-borne disease در کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه مشکل عمده ای برای سلامت انسان محسوب می شوند. از آنجا که گوشت مهم ترین ماده پروتیینی در رژیم غذایی ما محسوب می شود, و نیز گوشت در انتقال باکتری ها به خصوص باکتریهای زئونوز به انسان نقش مهمی دارد، ما برآن شدیم تا شیوع باکتری های پاتوژنی مانند سالمونلا، کمپیلو باکتر، یرسینیا و آئروموناس را در گوشت های قرمز و مرغ عرضه شده به صورت بسته بندی شده و غیربسته بندی در مناطق تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران را که تاکنون بررسی نشده است مورد بررسی قرار دهیم.

  روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفیتحلیلی و به صورت مقطعی می باشد. 630 نمونه شامل 315 نمونه گوشت مرغ و 315 نمونه گوشت قرمز از تیر ماه 1383 تا مرداد ماه 1384 به مدت یکسال تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه گیری ها از واحدهای عرضه کننده گوشت و مرغ به صورت بسته بندی و واحدهای عرضه کننده گوشت و مرغ به صورت غیر بسته بندی از مناطق مختلف جنوب تهران تهیه شدند. نمونه ها جهت تشخیص آزمایشگاهی بر اساس دستورالعمل شماره 2394 مؤسسه ملی استاندارد ایران انجام شد.

  نتایج: از 630 نمونه گوشت و مرغ مورد بررسی از مناطق جنوب شهر تهران 183 نمونه (29%) از نظر آلودگی میکربی مثبت بودند. 49.2% از نمونه های مثبت متعلق به گوشت مرغ و 8.9% متعلق به گوشت قرمز بودند. ازمجموع نمونه های گوشت و مرغ آلوده مورد مطالعه، 71 نمونه به سالمونلا (11.3%)، 68 نمونه به کامپیلوباکتر (10.1%)، 26 نمونه به یرسینیا انتروکلی تیکا (4.1%) و 18 نمونه به آئروموناس (2.9%) آلوده بودند. در نمونه های گوشت قرمز آلودگی میکربی در 4.9% از موارد بسته بندی و 10.3% از موارد غیر بسته بندی مشاهده گردید. در حالی که در نمونه های گوشت مرغ آلودگی افزایش یافته به طوری که در 59.3% مرغ به صورت بسته بندی و 45.7% به صورت غیر بسته بندی آلودگی میکربی مشاهده گردید. اختلاف مشاهده شده در میان نمونه های ارسالی مرغ بسته بندی و غیربسته بندی از مناطق جنوبی تهران از نظر آماری معنی دار است (0.05(p<.

  نتیجه گیرِی: نتایج ما نشان می دهد که مراکز عرضه گوشت بسته بندی شده و غیربسته بندی شده در مناطق جنوب شهر تهران اگرچه دارای تفاوت هایی در میزان آلودگی میکربی هستند و لیکن این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نمی باشند (0.05p<).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها