• اثر سهم بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل ardl

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 357
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ایران در طول دهه های اخیر نوسانات زیادی در رشد اقتصادی داشته است. که اکثرا هم مبتنی بر نوسانات مربوط به بخش های مختلف اقتصادی می باشد. در این مطالعه به بررسی اثر سهم بخش های اقتصادی بر روی رشد اقتصادی طی سال های 1393 - 1360 پرداخته شد. بخش های اقتصادی در این پژوهش شامل چهار بخش صنعت و معدن و خدمات و کشاورزی می باشد. که سهم هر یک از این بخش ها در تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص تمرکز اقتصادی محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نشان می دهد که متغییر های الگو در سطح i(0) و تفاضل مرتبه ی اول i(1) مانا می باشند. در این الگو به منظور برآورد ضرایب از مدل خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج برآورد حاصل از پژوهش نشان می دهد که هر چهار بخش اقتصادی سهم قابل توجهی را بر روی رشد اقتصادی دارند. و هم چنین مشخص شد که بخش کشاورزی بر روی رشد اقتصادی در بلند مدت اثر بیشتری داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها