همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • پیش بینی بهزیستی روان شناختی معلمان مدارس کودکان با نیازهای خاص بر مبنای حمایت ادراک شده سازمانی و خودکارآمدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/01/30
  • تعداد بازدید: 475
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روان شناختی معلمان مدارس کودکان با نیازهای خاص بر مبنای حمایت ادراک شده سازمانی و خودکارآمدی بود. این پژوهش در قالب طرح همبستگی از نوع مطالعه پیش بینی انجام شد. به این منظور، از بین کلیه معلمان مشغول به خدمت درشهر ملایر در سال 96-1397، تعداد 108 نفر از آنها که به شیوه تصادفی طبقه ای بر حسب وضعیت استخدامی انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف، حمایت ادراک شده سازمانی، و خودکارآمدی عمومی اجرا گردید، و داده های با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین متغیرهای حمایت ادراک شده سازمانی و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و متغیرهای خودکارآمدی و حمایت ادراک شده سازمانی در مجموع حدود 25 درصد از واریانس نمرات بهزیستی روان شناختی را تبیین میکنند. در نتیجه می توان گفت حمایت ادراک شده سازمانی و خودکارآمدی نقش مهمی در  پیش بینی بهزیستی روان شناختی معلمان دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها