• نرخ شیوع بی اشتهایی عصبی در دانشجویان دختر بر حسب خوابگاهی و غیر خوابگاهی، بومی و غیر بومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 369
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش بررسی شیوع بی اشتهایی عصبی در دانشجویان دختر بر حسب خوابگاهی و غیر خوابگاهی، بومی و غیر بومی می باشد. روش تحقیق توصیفی مقطعی می باشد. جامعه آماری در این تحقیقی شامل دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل مشغول به تحصیل سال تحصیلی 97-96 می باشند. نمونه مورد مطالعه 150 نفر از این دانشجویان که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش به تغذیه کارنر و همکاران و برای تجزیه و تحلیل از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون t به منظور بررسی برابری میانگین ها استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد بین میزان بی اشتهایی عصبی بین دانشجویان خوابگاهی با دانشجویان غیر خوابگاهی تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین بین میزان بی اشتهایی عصبی بین دانشجویان بومی با دانشجویان غیربومی تفاو معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها