• بررسی اثر کرنل غیرخطی بر تخمین دبی متوسط ماهیانه ایستگاه هیدرومتری حنیفقان در مدل رگرسیون بردار پشتیبان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 701
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیش بینی متغیرهای هیدرولوژیک ابزاری بسیار کارآمد در مدیریت منابع آب، پیش بینی دبی، مهار سیلاب ها و مدیریت خشکسالی به حساب می آید. بنابراین مدل های سری زمانی به عنوان ابزاری کارآمد در مدل سازی از دیرباز مورد توجه متخصصین هیدرولوژی بوده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر کرنل غیرخطی بر تخمین دبی متوسط ماهیانه ایستگاه هیدرومتری حنیفقان واقع بر روی رودخانه قره آغاج شهرستان فیروزآباد فارس با استفاده از دو نوع کرنل polynomial و rbf در مدل رگرسیون بردار پشتیبان (svr) است. کل داده های مربوط به بارش و دبی متوسط ماهانه ایستگاه هیدرومتری حنیفقان به مدت 25 سال و 6 ماه طی سال های 1367 تا 1393 به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل مورد استفاده قرار گرفته است. معیارهای ارزیابی که جهت قضاوت در مورد قدرت مدل ترکیبی ایجاد شده و دقت هر کدام در پیش بینی مقادیر آتی دبی مورد استفاده قرا گرفته شده است، معیار میانگین مربعات خطا و معیار ضریب همبستگی می باشد. بر این اساس، پس از نرمال سازی و تجزیه موجکی هر سری زمانی به سطوح پایین تر و یافتن بهترین ضرائب از هر سری تجزیه شده در سطوح مختلف و قرار دادن ضرائب منتخب به عنوان ورودی، آموزش شبکه با استفاده از 70% از داده ها انجام شد و شبکه آموزش دیده با 30% باقی داده ها تست شد. مقادیر بدست آمده mse و 2r برای کرنل polynomial به ترتیب 0.004040389 و 0.867678848 و برای کرنل rbf به ترتیب 0.002440389 و 0.929761584 بوده است، که نتایج بیانگر ارجحیت مدل رگرسیون بردار پشتیبان با کرنل rbf در این پژوهش را دارد و قادر است تا پیش بینی هایی با دقت بالاتر را فراهم آورد که این مسأله با نتایج حاصل از محققان دیگر نیز همسو می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها