• بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت روان با بهزیستی ذهنی دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/15
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت روان با بهزیستی ذهنی دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان است. جامعه آماری این پژوهش 2853 نفر از دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان بود که از میان آنها بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 338 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، همبستگی بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت روان هیل و گلدبرگ (1972)، هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو (2003) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و سلامت روان دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سلامت روان و بهزیستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و سلامت روان و بهزیستی ذهنی پسر و دختر تفاوت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها