• بررسی ارتباط بین هویت فردی، اجتماعی و تربیتی با عزت نفس دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/15
  • تعداد بازدید: 281
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین هویت فردی، اجتماعی و تربیتی با عزت نفس دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان است. جامعه آماری این پژوهش 2853 نفر از دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان بود که از میان آنها بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 338 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، همبستگی بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های هویت فردی احمدی (1373)، هویت اجتماعی صفارنیا و همکاران (1385)، هویت تربیتی فراشبندی (1395) و عزت نفس کوپر (1976) می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین هویت فردی و عزت نفس دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان رابطه چندگانه معناداری وجود دارد. بین هویت فردی و عزت نفس دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان رابطه معناداری وجود دارد. بین هویت اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان رابطه معناداری وجود دارد. بین هویت تربیتی و عزت نفس دانش آموزان پایه متوسطه اول شهرستان تنگستان رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها