• شبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی openfoam

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 223
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی openfoam

  تعیین میزان تنش برشی و نحوه اثر آن روی بستر و جداره های مجاری روباز یکی از مهم ترین مسائل هیدرولیک جریان می باشد. به دلیل نقش مهم آبشکن ها در حفاظت از سواحل رودخانه ها، شناخت تنش برشی برای کنترل فرسایش، رسوب و تعیین محل آبشستگی حول آبشکن ضروری است. از آنجا که تحقیقات آزمایشگاهی زمانبر و هزینه بر است مدل عددی جایگزین مناسبی برای آن است. از این رو در این تحقیق، برای بررسی تنش برشی حول سه آبشکن با زاویه قائم نسبت به ساحل از مدل عددی openfoam استفاده شد و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. برای ایجاد هندسه مورد نظر و شبکه بندی آن از نرمافزار gambit استفاده شد. برای حل مدل openfoam، از حلگر pimplefoam و مدل آشفتگی rng استفاده شد و برای ترسیم خروجی های مدل عددی از نرم افزار tecplot استفاده شد و برای ترسیم خروجی های مدل عددی از نرم افزار tecplot استفاده شد. در آزمایشگاه تنش برشی بستر در دماغه آبشکن اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 1.2، 6 و 3 نیوتن بر مترمربع است و در مدل عددی نیز به ترتیب 0.7، 5.5 و 2.5 نیوتن بر مترمربع است. به طور کلی نتایج مدل عددی تطابق خوبی با نتایج مدل آزمایشگاهی نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها