• تأثیر پذیری خشم کودکان از مناجات چند بعدی یاصبور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 426
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر پذیری خشم کودکان از مناجات چند بعدی یاصبور

  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پذیری خشم کودکان از «مناجات چندبعدی یا صبور» (مناجات) بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی با بهره گیری از طرح تحقیق پیش و پس آزمون و گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 98 -97  تشکیل می دادند که از میان آن ها تعداد 30 نفر که بر اساس مقیاس پرسشنامه سطح خشم بالاتری داشتند انتخاب  و سپس به تصادف در  دو گروه 15 نفره ی مناجات و شاهد قرار گرفتند. پس از برگزاری هفته ای 3 جلسه مناجات 15 دقیقه ای به مدت 6 هفته داده های مربوط به خشم شرکت کننده ها جمع آوری شد. از مقیاس خشم کودکان اقتباسی از سیاهه خشم نواکو (با پایایی 72.0 و روایی تأییدشده) برای اندازه گیری خشم استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمون آماری کوواریانس در سطح آلفای 05.0 در محیط نرم افزار spss نسخه 25 انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد به دنبال 6 هفته مناجات، میزان خشم کودکان گروه مناجات در مقایسه با گروه گواه کاهش معنی داری پیداکرده است.(f(1,27)=7.19, p=0. 01)    میزان خشم کودکان از مناجات چندبعدی یا صبور تأثیر می پذیرد و استفاده از آن می تواند در کنترل خشم کودکان دوره ابتدایی مؤثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم