• پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس تجربه گسست و الکسی تایمیا در دانشجویان پزشکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس تجربه گسست و الکسی تایمیا در دانشجویان پزشکی

  هدف از این مطالعه تعیین میزان پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس تجربه گسست و الکسی تایمیا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. جامعه مورد پژوهش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول به تحصیل در سال های اول تا پنجم بود. بمنظور برآورد حجم نمونه ازروش نمونه گیری طبقه بندی شده در دسترس استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده شامل: پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت، الکسی تایمیا ی تورنتو و تجربه گسست بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع توصیفی همبستگی بود. بعد از اتمام تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات آن ها بعد از کد گذاری وارد نرم افزار تحلیل داده ی spss نسخه 19 شد و با استفاده از آزمون های ذکر شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده از مجموع 350 نفر شرکت کنندگان در مطالعه، 70 نفر (20 %) در سال های اول تا پنجم رشته پزشکی تحصیل می کردند. از میان شرکت کنندگان در مطالعه، 66 نفر مذکر (18.9%) و 284 نفر (81.1%) مونث بودند.

  بین درجه تحصیلی و مقیاس الکسی تایمیا ارتباط معنی داری مشاهده شد (0.010=p). بین درجه تحصیلی و مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ ارتباط معنی داری مشاهده شد (0.0001(p<. بین شدت اعتیاد به اینترنت بر حسب درجه ی تحصیلی با نتایج الکسی تایمیا ارتباط معنی داری وجود داشت (0.010=p). آزمون رگرسیون نشان داد که الکسی تایمیا (0.038=p) و مقیاس تجربه گسست (0.043=p) به صورت مستقل از درجه ی تحصیلی، جنس و سن می توانند شدت اعتیاد به اینترنت را پیش بینی نمایند. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اعتیاد به اینترنت در جمعیت دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شایع بود. الکسی تایمیا و تجربه گسست در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان پزشکی می تواند کمک کننده باشد و بین الکسی تایمیا و شدت اعتیاد به اینترنت ارتباط معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها