• بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و سبک تفکر با اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و سبک تفکر با اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و سبک تفکر با اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان بود. بدین منظور 80 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی تنظیم هیجان از مقیاس تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001)، برای ارزیابی سبک تفکر از مقیاس سبک های تفکر استنبرگ و واگنر (1991) و برای اضطراب امتحان هم از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (1990) استفاده شد.

  نتایج این پژوهش نشان داد که بین تنظیم هیجان مثبت (نمره کل) با اضطراب امتحان دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد (0.05(p<. ولی بین تنظیم هیجان منفی (نمره کل) با اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود ندارد (0.05(p>. با این وجود بین خرده مقیاس فاجعه آمیز کردن با اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین بین خرده مقیاس های سبک تفکر اجرایی، قضایی، آزاداندیش و قانونی با اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد (0.05(p<.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها