• اهمیت تجاری سازی دانش در فرآیند توسعه کارآفرینی در دانشگاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 524
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اهمیت تجاری سازی دانش در فرآیند توسعه کارآفرینی در دانشگاه

  دانشگاه ها به عنوان مهم ترین بازیگر در اقتصاد دانش بنیان به حساب می آیند و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهیز و نوآوری های مرتبط با تحقیق و توسعه، به عنوان مهم ترین عوامل ثبات اقتصادی کشورها در نظر گرفته می شوند؛ بنابراین، یکی از وجوه و منظرهای کلیدی دانشگاه نسل سوم (کارآفرین)، توسعه مهارت های شغلی، حرفه ای و شایستگی ها و توانمندسازی دانشجویان و استادان همسو با فرایند توسعه ملی و حل مسائل جامعه به روش علمی است. در این پژوهش اهمیت تجاری سازی دانش بر ایجاد دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) مورد بررسی قرار گرفت و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از روش تحقیق کمی و کیفی استفاده شد.

  جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران و متخصصان آموزش عالی و در بخش کمی 85 نفر از اعضای هئیت علمی یکی از دانشگاه های غیردولتی- غیرانتفاعی تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که بر اساس آن، حجم نمونه 70 انتخاب نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی نمونه گیری تصادفی ساده هست. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته هست. نتایج یافته ها و نتیجه گیری پژوهش ضمن تایید تاثیر مولفه های تجاری سازی دانش در ایجاد دانشگاه نسل سوم با اولویت بندی مولفه های تجاری سازی دانش به ضرورت و الزام به بسترسازی مناسب نیز تاکید داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها