• مقایسه سبک های مدیریتی با انگیزش رفتار سازمانی و فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان خصوصی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/02/22
  • تعداد بازدید: 282
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه سبک های مدیریتی با انگیزش رفتار سازمانی و فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان خصوصی

   تحقیق حاضر با عنوان مقایسه سبک های مدیریتی با انگیزش رفتار سازمانی و فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان خصوصی بود. روش تحقیق این پژوهش علی -مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت ایستا توان صنعت در شهر تهران، تشکیل دادند. که از این تعداد 108 نفر با استناد به جدول مورگان و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی و پایایی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار spss22 انجام شد.

  یافته های این تحقیق نشان داد، بین میانگین نمرات مقیاس انگیزش رفتار سازمانی بین گروه سبک مدیریت هدفگرا و سبک مدیریت میانه رو تفاوت معناداری وجود دارد و در گروه سبک مدیریت میانه رو، میانگین انگیزش رفتار سازمانی بیشتر است. همچنین بین میانگین نمرات مقیاس فرسودگی شغلی بین گروه سبک مدیریت هدفگرا و سبک مدیریت میانه رو تفاوت معناداری وجود دارد و در گروه سبک مدیریت هدفگرا میانگین فرسودگی شغلی بیشتر است. با توجه به نتایج ارائه شده در فرضیات پژوهش مشخص شد مدیران با سبک میانه رو تمایل بیشتری به تفویض اختیار به کارکنان خود دارند و سعی می کنند با ایجاد حس صمیمیت و اعتماد کارکنان خود را در تصمیماتشان شریک کنند و از نظرات آن ها در جهت راهبرد و اهداف سازمان استفاده نمایند. لذا با توجه به موارد گفته شده می توان نتیجه گیری کرد هرچه مدیران از سبک میانه رو استفاده نمایند کارکنان دارای انگیزش بالاتر فرسودگی کم تری خواهند بود و هرچه مدیران تمایل به سبک هرف گرا داشته باشند کارکنان آنان دارای فرسودگی بیشتر و انگیزه شغلی کم تری هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها